Adatvédelmi tájékoztató –BioTrend Beauty Kft.

Bevezetés
Honlapunk  látogatásakor személyes adatainak kezelésére és felhasználására kerülhet sor. Fontos számunkra, hogy biztosítsuk felhasználóinkat ezek biztonságáról, ezért ebben a tájékoztatóban összefoglaljuk a BioTrend Beauty Kft. adatkezelésének tudnivalóit.

1/1) Adatkezelő
BioTrend Beauty Kft.

Adószám: 12447493241

Képviselő: Dr. Fodor Jánosné Ágota
Telefonszáma: +3630 9009914
E-mail címe: info@cristalspa.hu

 cégjegyzék száma:01 09 934819 

Telephelye: 1141 Bp. Örs vezér útja 24.

1/2)Tárhelyszolgáltató

RACKFOREST KFT.
Cím: 1132 Budapest,
Victor Hugo utca 11.
5. em. B05001.
Adószám: 14671858-2-41
Központi telefonszámunk:
+36 1 211 0044
E-mail: 

2) Adatkezelés célja és jogalapja
a) a honlap működéséhez elengedhetetlen információkhoz jutás („cookiek”) Lásd.: 5. pont
3) Mik a személyes adatok?
A személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző információ -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.  A weblapunkon való látogatás alatt további adatok automatikus gyűjtésére is sor kerül technikai okokból. Ezeket a technikai adatokat azonban csak weboldalunk működése érdekében használjuk fel, anonimizált formában. A látogatáskor keletkezett adatokat profilalkotásra nem használjuk fel, azaz nem vizsgáljuk internetezési szokásait. Analitikai eszközöket nem használunk.

4) Hogyan használjuk személyes adatait?
Az adatkezelés kizárólag hozzájárulás után illetve törlési kérelemig( Info tv. 14.bek.) történik. Kizárólag a jogi kereteknek megfelelően, a szerződések megfelelő teljesítéséhez és a törvényi kötelezettségeinknek megfelelően használjuk adatait. Ezeknek megfelelően a teljesítéshez szükséges legkevesebb adatot gyűjtjük, és kizárólag ennek megfelelő ideig tároljuk.

5) Sütik/cookiek használata internetes látogatáskor:
Weboldalunkon úgynevezett sütiket (cookies) használunk. Ezek olyan szövegfájlok, amelyek elengedhetetlenek a honlap megfelelő, látogatóbarát működéséhez. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak a számítógépén. A cookie-ban tárolt munkamenet azonosító az oldal bezárásáig, a további adatok a felhasználó által a saját böngészőjében történő törlésig került tárolásra.

6) Telefonon megadott adatok
Telefonos egyeztetéskor megadott adatait (név, cím, telefonszám) kizárólag a megbeszélt szolgáltatás létrejöttéhez, a szóbeli megállapodás tárgyának végrehajtásához, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez használjuk. Ezen adatokat törlési kérelemig tároljuk és nem adjuk tovább. Törlési kérelmét 7 munkanapon belül teljesítjük.

7) A Bioline-Jato Facebook oldalán megadott adatok
Hivatalos Facebook oldalunkon(facebook.com/bioline-jato.hu) történő egyeztetéskor megadott adatait (név, cím, telefonszám) kizárólag a megbeszélt szolgáltatás létrejöttéhez, a megállapodás tárgyának végrehajtásához, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez használjuk. Ezen adatokat törlési kérelemig tároljuk és nem adjuk tovább. Törlési kérelmét 7 munkanapon belül teljesítjük.

8) Az adatkezelés és tárolás biztonságáról
Személyes adatait kizárólag mások számára nem elérhető helyen, jelszóval védett és lopásgátolt számítógépen, kizárólag az adatkezelő által hozzáférhetően a szolgáltató szerverén, illetve a papír alapon gyűjtötteket lezárt tárolóhelyen kezeljük és tároljuk.
A személyes adatokkal kapcsolatba kerülő személyeket köti az adattitkosság, annak betartása kötelezettségük.
A BioTrend Beauty Kft. a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. E-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

9) Az Ön adatokkal kapcsolatos jogai

Önnek törvény biztosította joga van a nálunk kezelt személyes adataira vonatkozó tájékoztatás kéréséhez, valamint azok módosításához, törléséhez és zároltatásához. Azok az adatok, amelyeket jogi, törvényi vagy szerződésbeli kötelezettségből kell tárolnunk a kereskedelmi nyilvántartás megőrzéséhez, törlés helyett zárolásra kerülnek, hogy megakadályozzuk más célra való felhasználásukat.

Beleegyezés, visszavonás és tiltakozás joga

Amikor adatait olyan célra használjuk, amely a jogi rendelkezések folytán megköveteli az Ön beleegyezését, mindig kérjük az Ön kifejezett engedélyét és naplózzuk az engedélyt az adatvédelmi előírásoknak megfelelően. Az egyszer megadott engedélyt bármikor ingyenesen visszavonhatja egy, a BioTrend Beauty Kft . címzett üzenetben.

10.1) Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén elsősorban Mészáros Ágota, mint személyes adatainak kezelőjéhez fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében. Amennyiben ez nem vezet eredményre, vizsgálatot kezdeményezhet a NAIH-nál vagy bírósághoz fordulhat.

A NAIH-nál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A NAIH a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a NAIH-nál tett bejelentését megelőzően már megkereste a Szalai Zsanett a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

Ha úgy véli, hogy a BioTrend Beauty Kft. adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per az azt kezdeményező személy választása szerint az ő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt megindítható.

11) Adatvédelmi incidens esetén
Az adatvédelmi incidens “a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.” (GDPR rendelet)
11.1.) A BioTrend Beauty Kft.  legkésőbb 72 órán belül a tudomásszerzést követően jelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak.
13.2.) az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről;
11.3.) az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket.
13.4.) Nem kell értesíteni az érintettet ha:
a) ha az adatvédelmi incidens vélhetően nem jár kockázattal, akkor a bejelentés mellőzhető (például rossz címre érkezett küldemény, amennyiben az nem kerül felbontásra és visszakerül az adatkezelőhöz).
b) a BioTrend Beauty Kft. a megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták (különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat);

  1. c) a BioTrend Beauty Kft. az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
  2. d) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.

BioTrend Beauty Kft.

Képviselő: Mészáros Ágota/+3630 900 9914 agota540@gmail.com

2022. szeptembertől  visszavonásig érvényes